Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 211, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Трябва да се сложи точка на заобикалянето на законите и то в най-важните направления – финансите и икономиката

БСП: Трябва да се сложи точка на заобикалянето на законите и то в най-важните направления – финансите и икономиката

БСП: Трябва да се сложи точка на заобикалянето на законите и то в най-важните направления – финансите и икономиката

Всеки усеща мащаба на корупцията, защото той се отразява на всичко, предупреждават социалисти

Поис­кахме изс­луш­ване на министър-председателя по темата финанси и икономика и какво е било завареното със­тояние при смяната на кабинетите, защото считаме, че това е едно от най-важните неща за доб­руването на страната ни, заяви народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Борис­лав Гуцанов пред Народ­ното съб­рание по време на изс­луш­ването на министър-председателя Стефан Янев по искане на левицата. Депутатът изрази удов­лет­ворение от факта, че министър-председателят е дошъл в пар­ламента, което слага край на прак­тиката премиерът да не се отчита пред НС. Интересно как преди се получаваше така, че винаги оставаха едни стотици милиони за прераз­п­ределение, които се случ­ваха чрез пос­танов­ления на Минис­тер­ски съвет, раз­давани от колата на министър-председателя? Дали това е нор­мална прак­тика? Интересно дали бюджетът не е бил изкус­т­вено намаляване“, риторично попита социалис­тът. Той припомни и „инхаус“ процедурите, които са под­лежали на злоупот­реби от управ­ляващите. Заобикалянето на закона не е ли една пер­фек­тна хранителна среда за коруп­ция? Мисля, че трябва да се сложи точка на тези безоб­разия и на това заобикаляне на законите и то в най-важните нап­рав­ления – финан­сите и икономиката, под­черта Гуцанов.

Той цитира и данни на Еврос­тат за със­тоянието на Бъл­гария след три правител­с­тва на Борисов, според които сме на пос­ледно място в ЕС по БВП на човек от населението, на пос­ледно място по дос­тъп и качес­тво на здравеопаз­ване и образование, с най-ниски минимални, средни и мак­симални пен­сии, а икономиката ни е с най-ниска кон­курен­тос­пособ­ност. Това се дължи на неадек­ватна икономическа политика и второ – нечувано високи нива на коруп­ция по високите етажи на властта, категоричен е депутатът от левицата. По думите му милиарди левове пуб­личен ресурс е бил хар­чен по неп­роз­рачен, неефек­тивен и коруп­ционен начин. Никой не е очак­вал какъв е мащабът на коруп­цията у нас, но всеки го усеща, защото той се отразява на всичко, заяви народ­ният пред­с­тавител от левицата Иван Чен­чев. Многоб­ройни док­лади на Еврокомисията, тези на Европол. Само у нас все още няма ефек­тивни присъди. Ако прокуратурата по някакъв начин си зат­варя очите, аз Ви благодаря, че Вие и служеб­ното правител­с­тво не го нап­равихте. Бих искал да получим данни от вашето наб­людение, проведените проверки по минис­тер­с­тва, работата ви с другите дър­жавни инс­титуции, които вече не работят под натиск, а изпъл­няват админис­т­ратив­ния си и професионал­ния си дълг“, комен­тира по време на изс­луш­ването Иван Чен­чев. Бихте ли ни разяс­нили, как при наличие на милиард и половина излишък в началото на ковид кризата, само за 18 дни стигаме до дефицит от 3 милиарда и половина лева?, попита той. Чен­чев зададе още въп­роси и за актуал­ното със­тояние на Сребър­ния фонд; „Автомагис­т­рали“, какво се случва със сред­с­т­вата, раз­дадени по общес­т­вени поръчки без процедура, инхаус тес­товете, как са се ремон­тирани язовирите в страната. Сим­волите на ГЕРБ ще останат неп­роз­рач­ността, неком­петен­т­ността и мащаб­ната коруп­ция, заяви депутатът от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Стефан Бур­джев. Бит­ката с брутал­ната коруп­ция и паралел­ната дър­жава от нашата пар­тия водим дълги години. ГЕРБ ни доведоха до това, че сме водещи във всички негативни класации — по преките чужди инвес­тиции, по свобода на словото, по нивата на неравен­с­тва.

България

Икономика

Безработицата започва да расте

Безработицата започва да расте

Новорегис­т­рираните без­работни в цялата страна отново са повече от пос­тъпилите на работа — това сочат най-новите данни от специализираното на…

Прочети още:

Loading...

Култура

Разбулят тайните на последните царици на средновековна България

Животът на пос­лед­ните царици на сред­новековна Бъл­гария са обвити в неиз­вес­т­ност. Опит да се раз­були тай­ната на битието им бе нап­равен на дву…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Високомерието на Европа доведе до криза

Евросъюзът отдавна вече не е приоритетен пазар

Европа се оказа в мен­гемето на без­п­рецеден­тна енер­гийна криза. Някои твър­дят, че ако не се при…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

От два месеца фейсбук групите на фермерите преливат от предложения за продажби на цели стада с млечни животни

От два месеца фейс­бук групите н…

Прочети още:

Loading...